在线打字吧-专业在线练习打字

打字吧是一个简单易学习的打字练习软件;支持指法练习,英文盲打,拼音、五笔打字,中文打字;打字练习和打字比赛可提升你的打字速度.

您当前位置 >> 学习教程 >> 拼音打字教程 >>

拼音打字_字母键盘对照表

  阅读52249次     日期:2018-02-06

献给识字但不会拼音打字的父母

拼音打字字母键盘对照表


以下的拼音对应的字都是常见字,在遇到拼音相同,声调不同的字时,只要打出相对应拼音即可,不过要先学习首字母声母,这完全可以通过网上视频学习解决注:此表是我比对所有拼音和自己家乡武穴的方言所打出对应的字表,大家也可以集合自己的方言作相应改动,以便父母可以更快熟悉键盘打字.

aa  ai  an  ang  ao 
           
b ba  bai  ban  bang  bao  bei  ben  beng  bi    bian   biao 
                                       
bie  bin   bing   bo    bu 
                
cca  cai  can  cang  cao  ce  cen  ceng  cha  chai  chan  chang 
                                        
chao  che  chen 
        
cheng  chi  chong  chou  chu  chuai  chuan  chuang  chui  chun  
                          穿                
chuo  ci  cong  cou  cu  cuan  cui  cun  cuo 
                          
dda  dai  dan  dang  dao  de    deng  di   dian  diao  die  ding 
                                          
diu  dong  dou  du  duan  dui  dun  duo 
                        
ee  en  er 
       
ffa  fan  fang  fei  fen  feng  fo  fou  fu 
                        
gga  gai  gan  gang  gao  ge  gei  gen  geng  gong  gou  gu  
                                         
gua  guai  guan  guang  gui  gun  guo 
                        
hha  hai  han  hang  hao  he  hei  hen  heng  hong  hou  hu 
                                        
 hua  huai  huan  huang  hui  hun  huo 
    怀                    
jji  jia  jian  jiang  jiao  jie  jin  jing  jiong  jiu  ju  juan  jue  jun 
                                     
kka  kai  kan  kang  kao  ke  ken  keng  kong  kou  ku  kua  kuai 
                                          
kuan  kuang  kui  kun  kuo 
               
lla  lai  lan  lang  lao  le  lei  leng  li    lian  liang  liao  lie  lin 
                                     
ling  liu  long  lou  lu  lü  luan  lue  lun  luo 
                        
mma  mai  man  mang  mao  me  mei  men  meng  mi  mian 
                                            
miao  mie  min  ming  miu  mo  mou  mu 
                         
nna  nai  nan  nang  nao  ne  nei  nen  neng  ni  nian  niang  
                                      
niao  nie  nin  ning  niu  nong  nu  nü  nuan  nue  nuo 
                                
oo  ou
      
ppa  pai  pan  pang  pao  pei  pen  peng  pi  pian  piao  pie  pin 
                                           
ping  po  pou  pu 
          
qqi  qia  qian  qiang  qiao  qie  qin  qing  qiong  qiu  qu  quan 
                                        
que  qun 
    
rran  rang  rao  re  ren  reng  ri  rong  rou  ru  ruan  rui  run  ruo 
                                        
S sa  sai  san  sang  sao  se  sen  seng  sha  shai  shan  shang 
                                         
shao  she   shen  sheng  shi  shou  shu  shua  shuai  shuan 
                                      
shuang  shui  shun  shuo  si  song  sou  su  suan  sui  sun  suo  
                                         
tta  tai  tan  tang  tao  te  teng  ti  tian  tiao  tie  ting  tong  tou  
                                      
tu  tuan  tui  tun  tuo 
           
wwa  wai  wan  wang  wei  wen  weng  wo  wu 
                                  
X xi  xia  xian  xiang  xiao  xie  xin  xing  xiong  xiu  xu  xuan 
                                        
xue  xun 
   
yya  yan  yang  yao  ye  yi  yin  ying  yong  you  yu  yuan 
                                    
yue  yun 
    
zza  zai  zan  zang  zao  ze  zei  zen  zeng  zha  zhai  zhan 
                                      
zhang  zhao  zhe   zhen  zheng  zhi  zhong  zhou  zhu  zhua 
                                        
zhuai  zhuan  zhuang  zhui  zhun  zhuo  zi  zong  zou  zu  zuan  zui 
                                             
zun  zuo 

   打字吧的发展离不开你的支持,谢谢你的打赏! 点击开始打赏。